Quảng cáo xưa

Từ khi bắt đầu có thông thương giao dịch, con người đã biết sức mạnh của tiếp thị và quảng cáo để phát triển kinh doanh.